ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน(1) 19 ก.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น มีคุณค่าและความสำคัญ ซึ่งบ่งบอกถึง ความเชื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องร่วมกันอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจ ประเพณี วัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้จากการตอบคาถามการนำเสนอผลงาน
2. ประเมินทักษะ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และตรวจใบงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
วิธีการ
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส11102) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
เรื่อง ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน(1) 5 ส.ค. 62 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน