ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16 ก.ย. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ถูกค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายชิ้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมดองซอนและบ้านเชียงที่ส่งผลต่อพัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/2 ระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

   1. บอกที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

   2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแหล่งอารยธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

   3. อภิปรายความสำคัญของอารยธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล     

การวัดผลและประเมินผล

   1. บอกที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

   2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของแหล่งอารยธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

   3. อภิปรายความสำคัญของอารยธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีเหตุผล     

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16 ก.ย. 2562
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย