ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 ส.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     ความแตกต่างหลากหลายของผู้คน ความเชื่อ วิถีชีวิตทำให้เกิดความหลากหลายทางสังคมแ และวัฒนธรรม ซึ่งในฐานะพลเมืองจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ และยอมรับความแตกต่าง เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายข้อมูลพื้นฐานของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามประเด็นที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์ความเหมือน และความแตกต่างของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

3. นำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้ความหลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะของความเป็นพลเมืองโลกได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

การทำแผนผังความคิดประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 26 ส.ค. 2562
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย