พัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่และสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 ส.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรือง และได้รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และอารยธรรมจีนจนนำไปสู่พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลพัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

3. อภิปรายผลจากพัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

การวัดผลและประเมินผล

1. อธิบายพัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลพัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

3. อภิปรายผลจากพัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่ สมัยปัจจุบัน ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง พัฒนาการในสมัยโบราณ สมัยใหม่และสมัยปัจจุบันของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19 ส.ค. 2562
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย