อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 15 ก.ค. 2562

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกรับและปรับใช้วัฒนธรรมจากอารยธรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดการผสมผสานและเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่นั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.2 ม.1/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อภิปรายอิทธิพลของอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

2. วิเคราะห์การขยายตัวของอิทธิพลจากอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล                           

3. อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามามีอิทธิพลของอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย การเลือกรับ รับสรรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. อภิปรายอิทธิพลของอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียที่ส่งผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล

2. วิเคราะห์การขยายตัวของอิทธิพลจากอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสมเหตุสมผล                           

3. อภิปรายผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ามามีอิทธิพลของอารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดีย การเลือกรับ รับสรรของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 15 ก.ค. 2562
แผนการสอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย
ครูผู้สอน ครูสุจินต์ วัฒนมหาชัย