วิวัฒนาการดนตรีไทย (2) 23 พ.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดนตรีไทย ดนตรีตะวันตกมีวิวัฒนาการยาวนาน แต่ละยุคสมัยมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม ดนตรีในแต่ละยุคมีอิทธิพลต่อบุคคลและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่าง ๆ ได้

ด้านเจตคติ

รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอก จำแนก วิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บรรยายวิวัฒนาการของดนตรีไทยยุคต่าง ๆ ได้ บรรยายอิทธิพลของดนตรีต่อบุคคลและสังคมได้

ด้านเจตคติ

รักความเป็นไทย

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย วิวัฒนาการและอิทธิพลของดนตรี
ชั่วโมง วิวัฒนาการดนตรีไทย
เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย (2) 23 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด