สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (2) 5 ก.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เพื่อบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ เทคนิคที่หลากหลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้หลักการสร้างงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

- ด้านทักษะและกระบวนการ เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.ตรวจแบบทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

เครื่องมือ

1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการนำความรู้ไปใช้

2. ใบงานที่ 1.7

3. แบบทดสอบ

 

เกณฑ์

1. ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2. มีทักษะอยูในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปร้อยละ 80

3. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย ออกแบบงานศิลป์อย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์
เรื่อง สร้างศิลป์อย่างสร้างสรรค์ (2) 5 ก.ค. 62
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ