รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1) 9 ก.ย. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          รูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกัน ก็ต่อเมื่อ รูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ สามคู่

 

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ค 3.2  ม.3/1 ใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหา

          ค 6.1  ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. นักเรียนสามารถบอกบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันได้อย่างถูกต้อง

          2. นักเรียนสามารถตรวจสอบรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน โดยใชบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ความคล้าย
ชั่วโมง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน
เรื่อง รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน (1) 9 ก.ย. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์