รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2) 3 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันก็ต่อเมื่อ รูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมี

          1. ขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ ทุกคู่

          2. อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมนัยกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากัน

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7. ตัวชี้วัด /จุดประสงค์การเรียนรู้

          มาตรฐานการเรียนรู้  ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ  (spatial reasoning) และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ใน

                                    ค 6.1  ม.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. นักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทําให้รูปหลายเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันได้อย่างถูกต้อง

          2. นักเรียนสามารถบอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8. การวัดผลและประเมินผล                                                   

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ความคล้าย
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน
เรื่อง รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน (2) 3 ก.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์