โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (2) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เป็นโจทย์ปัญหาที่เหมาะกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูประบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และใช้การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรมาประยุกต์ใช้ในการหาคำตอบ นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องการแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยมีหลักการในการแก้ปัญหา คือ

          (1) อ่านและวิเคราะห์สถานการณ์

          (2) กำหนดตัวแปรแทนจำนวนที่ไม่ทราบค่า

          (3) เขียนความสัมพันธ์ของตัวแปร และสร้างระบบสมการ

          (4) แก้ระบบสมการ

          (5) ตรวจสอบคำตอบที่ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ค 4.2    ม.3/5   แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล   ของคำตอบ

           ค 6.1    ม.3/4   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการ สื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

   จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร (2) 27 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์