การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (4) 15 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร โดยใช้สมบัติการเท่ากัน

                   - การแก้ระบบสมการด้วยการแทนค่า

                     แก้ด้วยการจัดรูปของสมการที่กำหนด ให้อยู่ในรูปตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง แล้วใช้สมบัติการถ่ายทอดมาแสดงถึงความเท่ากัน จากนั้นแก้สมการหาค่าของตัวแปรตัวแปร แล้วนำค่าตัวแปรที่ได้ไปแทนค่าหาค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่ง นำตัวแปรทั้งสองมาเขียนอยู่ในรูปคู่อันดับ (x, y) จะได้คำตอบของระบบสมการ

                   - การแก้ระบบสมการด้วยการกำจัดค่าตัวแปร

                     แก้ด้วยการทำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งให้เท่ากัน โดยการหา ค.ร.น. แล้วนำสมการทั้งสอง มาบวกหรือลบกันเพื่อให้ตัวแปรที่เท่ากันนั้นหมดไปเหลือตัวแปรเพียงตัวแปรเดียว แล้วหาค่าตัวแปรที่เหลือ จากนั้นนำตัวแปรที่หาค่าได้ไปแทนค่าหาตัวแปรอีกตัวหนึ่ง นำตัวแปรทั้งสองมาเขียนอยู่ในรูปคู่อันดับ (x, y) จะได้คำตอบของระบบสมการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ม.3/5   แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถแก้ระบบสมการเพื่อหาคำตอบได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำกิจกรรม

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ระบบสมการเชิงเส้น
ชั่วโมง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน
เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรด้วยสมบัติการเท่ากัน (4) 15 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์