จำนวนคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 5 ส.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ คู่อันดับ (x, y) ที่สอดคล้องกับสมการทั้งสองของระบบสมการหรือ  คู่อันดับ (x, y)  ที่ค่า  x  และค่า  y  ทำให้สมการทั้งสองของระบบสมการเป็นจริงซึ่งระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอาจมีคำตอบเดียว  มีหลายคำตอบ  หรือไม่มีคำตอบเลยก็ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ม.3/4  อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่นๆ

              ม.3/5   แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

   จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถบอกได้ว่าระบบสมการที่กำหนดให้มีคำตอบเดียว มีหลายคำตอบ หรือไม่มีคำตอบได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์ 

            3.1  ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ระบบสมการเชิงเส้น
ชั่วโมง จำนวนคำตอบของระบบสมการ
เรื่อง จำนวนคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 5 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์