กราฟกับการนำไปใช้ (2) 25 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 

             การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองชุดด้วยกราฟ เป็นวิธีแสดงลักษณะของข้อมูลให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ช่วยให้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในช่วงต่าง ๆ ได้ชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7. ตัวชี้วัด

              ม.3/4   อ่านและแปลความหมายกราฟของระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและกราฟอื่น ๆ

   จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถอ่านและแปลความหมายจากกราฟได้อย่างถูต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

 

 

              

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง กราฟกับการนำไปใช้
เรื่อง กราฟกับการนำไปใช้ (2) 25 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์