การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, C 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, และ C  สามารถหาได้จากการแก้สมการ

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

              มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่น ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

8. การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำกิจกรรมกลุ่ม

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, C
เรื่อง การหาค่าตัวแปรที่เป็นสัมประสิทธิ์ A, B, C 15 ก.ค. 62 (มีใบงานและใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์