จุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 11 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          เมื่อนำคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรมาเขียนกราฟจะได้กราฟเป็นจุดที่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน และในทางกลับกันเมื่อมีจุดใดอยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรพิกัดเหล่านั้นจะเป็นคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

        มาตรฐาน ค 4.2   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical model) อื่น ๆ  แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใช้แก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. นักเรียนสามารถตรวจสอบคู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

             2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2  ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง จุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง จุดที่อยู่บนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 11 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์