จุดตัดบนแกน X และ แกน Y 9 ก.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาจุดที่กราฟตัดแกน x และจุดที่กราฟตัดแกน y ซึ่งกราฟตัดแกน X ที่จุด (x, 0) และกราฟตัดแกน Y ที่จุด (0, y)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

              ค 4.2       ม.3/2      เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

                             ม.3/3     เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถหาจุดตัดของกราฟบนแกน X และแกน Yได้อย่างถูต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

             2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

           3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

          3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง จุดตัดบนแกน X และ แกน Y
เรื่อง จุดตัดบนแกน X และ แกน Y 9 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์