ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b (2) 8 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เมื่อ A, B และ C เป็นค่าคงตัว

กรณีที่ 3  และ  กราฟที่ได้จะไม่ขนานกับแกน X และไม่ขนานกับแกน Y

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

              ค 4.2       ม.3/2      เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

                              ม.3/3      เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

   จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะที่สำคัญบางประการของกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรได้อย่างถูต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8. การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

             2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

              

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b
เรื่อง ลักษณะของกราฟของสมการ y = ax + b (2) 8 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์