กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่ขนานกับแกน Y 2 ก.ค. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เมื่อ A, B และ C เป็นค่าคงตัว

กรณีที่ 2 เมื่อ  และ  กราฟที่ได้จะขนานกับแกน Y หรือเป็นแกน Y

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด 

              ค 4.2       ม.3/2      เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

                             ม.3/3      เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. นักเรียนสามารถเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน Y  ได้อย่างถูต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

             2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

            3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

              

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน Y 2 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์