กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน X 1 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เมื่อ A, B และ C เป็นค่าคงตัว

กรณีที่ 1 เมื่อ  และ  กราฟที่ได้จะขนานกับแกน X หรือเป็นแกน X

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

       ค 4.2       ม.3/2      เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น

                      ม.3/3      เขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

จุดประสงค์การเรียน

1. นักเรียนสามารถเขียนกราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน X ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

             2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปรที่ขนานกับแกน X 1 ก.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์