คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปร 25 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อกำหนดสมการเชิงเส้นสองตัวแปรให้เราสามารถหาคู่อันดับ (x, y) ที่เมื่อแทนค่า x และ y ในสมการแล้วทำให้สมการเป็นจริง   โดยกำหนดค่า x ในสมการ แล้วหาค่า y เรียกคู่อันดับที่ได้ว่า คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

              ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

   จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถระบุได้ว่าสมการที่กำหนดให้เป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรหรือไม่

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

ใบงาน

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

          3.1  ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

          3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปร
เรื่อง คู่อันดับที่สอดคล้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปร 25 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์