สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 24 มิ.ย. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            สมการเชิงเส้นสองตัวแปร เป็นสมการที่สามารถเขียนได้ในรูปทั่วไป เป็น Ax + By + C = 0 เมื่อ

x, y เป็นตัวแปร A , B และC เป็นค่าคงตัว ที่ A และ B ไม่เท่ากับศูนย์พร้อมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

              ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์(mathematical model) อื่นๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนำไปใช้แก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถระบุได้ว่าสมการที่กำหนดให้เป็นสมการเชิงเส้นสองตัวแปรหรือไม่

การวัดผลและประเมินผล

8. การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
เรื่อง สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 24 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์