กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 20 มิ.ย. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสองชุดด้วยกราฟ เป็นวิธีแสดงลักษณะของข้อมูลในช่วงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถอ่านค่าของปริมาณที่ต้องการอย่างคร่าวๆ ได้จากกราฟอย่างรวดเร็ว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด

          ค 4.2   ม.3/2  เขียนกราฟแสดงความเกี่ยวข้องระหว่างปริมาณสองชุดที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น              

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

              

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย กราฟ
ชั่วโมง กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์ เชิงเส้น
เรื่อง กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 20 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์