ปริมาตรของกรวย (1) 11 มิ.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ค 2.1  ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม

                    ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ        

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถหาปริมาตรของกรวยได้อย่างถูกต้อง

          2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

        3. เกณฑ์

              3.1  ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

              3.2  ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง ปริมาตรของกรวย
เรื่อง ปริมาตรของกรวย (1) 11 มิ.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์