ปริมาตรของพีระมิด (1) 6 มิ.ย. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การหาปริมาตรของพีระมิด สามารถหาได้จาก

                   ปริมาตรของพีระมิด =  × พื้นที่ฐาน × ความสูง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.1  ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ    

          ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม

          ม.3/3 เปรียบเทียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม   

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถหาปริมาตรของพีระมิดได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจโจทย์ฝึกคิด

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง ปริมาตรของพีระมิด
เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด (1) 6 มิ.ย. 62
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
สื่อประกอบการสอน
ปริมาตรของพีระมิด (1)