ปริมาตรของทรงกระบอก 3 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาปริมาตรของทรงกระบอก สามารถหาได้จาก

                ปริมาตรของทรงกระบอก    =     พื้นที่ฐาน  ×  ความสูง

         หรือ  ปริมาตรของทรงกระบอก     =     pr2h

                                        เมื่อ    r  แทน   รัศมีของวงกลมที่ฐาน

                                                 h  แทน    ความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.1  ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม

ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ        

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถหาปริมาตรของทรงกระบอก ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

         3. เกณฑ์

            3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

           3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้น

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง ปริมาตรของทรงกระบอก
เรื่อง ปริมาตรของทรงกระบอก 4 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์