พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 30 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก เป็นการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอก หรือหาพื้นที่ฐานรวมกับพื้นที่ผิวข้าง

     พื้นที่ผิวของทรงกระบอก  =  พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง

                                          =        ตารางหน่วย

             เมื่อ r แทนรัศมีของทรงกระบอก

                   h แทนความสูงของทรงกระบอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 2.1  ม.3/1 หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก        

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

        1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบงาน

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
เรื่อง พื้นที่ผิวของทรงกระบอก 30 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์