ปริมาตรของปริซึม 28 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาปริมาตรของปริซึม สามารถหาได้จาก สูตร

                     ปริมาตรของปริซึมใด ๆ  = พื้นที่ฐาน  ×  ความสูง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

         ค 2.1  ม.3/2 หาปริมาตรของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม

                   ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถหาปริมาตรของปริซึมได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบกิจกรรม

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบกิจกรรม

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง ปริมาตรของปริซึม
เรื่อง ปริมาตรของปริซึม 28 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์