พื้นที่ผิวของปริซึม 27 พ.ค. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การหาพื้นที่ผิวของปริซึม เป็นการหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึม หรือหาพื้นที่ฐานรวมกับพื้นที่ผิวข้าง

                                      พื้นที่ผิวของปริซึม = พื้นที่ฐาน + พื้นที่ผิวข้าง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถหาพื้นที่ผิวของปริซึมได้อย่างถูกต้อง

          2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ตรวจใบกิจกรรม

         2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกการตรวจใบกิจกรรม

         3. เกณฑ์

           3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

           3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง พื้นที่ผิวของปริซึม
เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึม 27 พ.ค. 62 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์