รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ 23 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปริซึม ประกอบด้วยฐานซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตหลายเหลี่ยมใด ๆ ที่เท่ากันทุกประการ จำนวน 2 รูป และ รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งจะมีจำนวนเท่ากับจำนวนด้านของฐาน

ทรงกระบอก ประกอบด้วยรูปวงกลมจำนวน 2 รูป และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งเป็นผิวข้างของทรงกระบอกจำนวน 1 รูป พีระมิด ประกอบด้วย ซึ่งเป็นรูปเรขาคณิตหลายเหลี่ยมใด ๆ จำนวน 1 รูป และรูปสามเหลี่ยมที่เป็นหน้าของพีระมิดซึ่งมีจำนวนเท่ากับจำนวนด้านของฐาน

กรวย ประกอบด้วย รูปวงกลมที่เป็นฐานกรวย จำนวน 1 รูป และรูปสามเหลี่ยมฐานโค้ง ซึ่งมีความยาวของฐานเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงกลมที่เป็นฐานกรวย จำนวน 1 รูป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 3.1 ม.3/1 อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกส่วนประกอบของรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

2. เมื่อกำหนดรูปคลี่ของรูปเรขาคณิตสามมิติมาให้แล้ว สามารถบอกได้ว่าเป็นส่วนประกอบของ

    รูปเรขาคณิตสามมิติชนิดใด

3. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

    1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

     2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

     2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย พื้นที่ผิวและปริมาตร
ชั่วโมง รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ
เรื่อง รูปคลี่ของเรขาคณิตสามมิติ 23 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์