การคิด วิเคราะห์ เขียนสรุป สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 26 ก.ย. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคิด วิเคราะห์ การเขียน การสรุปสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สรุปเนื้อหาที่ผ่านมาทั้งหมดได้

2. ประเมินผลรวบยอดตนเองว่าชอบ-ไม่ชอบสิ่งใดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย บทกวีที่ชื่นชอบ
ชั่วโมง การคิด วิเคราะห์ เขียนสรุป สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ
เรื่อง การคิด วิเคราะห์ เขียนสรุป สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 26 ก.ย. 62
แผนการสอน ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูแรมเดือน บุญชู