ระดับภาษา (2) 12 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ภาษาระดับพิธีการ

2. ภาษาระดับทางการ หรือ อาจเรียกว่า ภาษาทางการ / ภาษาราชการ

3. ภาษาระดับกึ่งทางการ 

4. ภาษาระดับไม่เป็นทางการ 

5. ภาษาระดับกันเองหรือภาษาปาก 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ใช้ภาษาสื่อสารได้ถูกต้องตามระดับ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง ระดับภาษา
เรื่อง ระดับภาษา (2) 12 มิ.ย. 62 (มีใบงานและแบบทดสอบประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูแรมเดือน บุญชู