พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) 29 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. เรื่องย่อ

กล่าวถึงพระอภัยมณีอยู่กับนางผีเสื้อจนมีบุตรชาย หน้าตาเหมือนพระบิดา แต่ดวงตาแดงดังสุรีย์ฉาย(พระอาทิตย์) มีกำลังดังพระยาคชาพลาย(ช้าง)  มีเขี้ยวคล้ายชนนีมีศักดา(อำนาจ)  พระบิดามีความรักใคร่เลี้ยงดูมาจนอายุได้แปดปี จึงให้ชื่อว่าสินสมุทร

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ถอดคำประพันธ์เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

2. สรุปเรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. ถอดคำประพันธ์

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
เรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร (2) 29 พ.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูแรมเดือน บุญชู