ความรุนแรง 24 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การใช้ความรุนแรง

- ผลกระทบจากการใช้ความรุนแรง

- การแก้ปัญหากับสถานการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันอย่างเหมาะสมถูกต้อง            

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายสาเหตุผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

ประยุกต์ใช้ความรู้แสดงบทบาทสมมติการแก้ปัญหากับสถานการณ์ความรุนแรงได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

3. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจสอบผลงาน (บทบาทสมมติ)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง ความรุนแรง
เรื่อง ความรุนแรง 24 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน