สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 17 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องความขัดแย้งของครอบครัว และแนวทางการป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวอย่างเหมาะสมถูกต้อง            

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

สรุปสาเหตุแนวทางการป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์สาเหตุแนวทางการป้องกันแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้

3. แสดงพฤติกรรมถึงการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจสอบผลงาน (แผนผังความคิด/ละคร)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว
เรื่อง สาเหตุความขัดแย้งในครอบครัว 17 ก.ย. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน