ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 3 ก.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์เมื่อเข้าสู่วัยเริ่มหนุ่มสาว (Puberty) เร็วขึ้น  

- พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการคุมกำเนิด 

- การแต่งงานและการมีครอบครัว

- แอลกอฮอล์ สารเสพติด บุหรี่ สิ่งแวดล้อม

- เลือกแนวทางการป้องกันต่อการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

2. แสดงพฤติกรรมถึงการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. สังเกตพฤติกรรม

3. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ 3 ก.ย. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน