การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 27 ส.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวที่มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว สังคมได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกวิธีการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและสมาชิกของครอบครัวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

บันทึกปฏิบัติตนในการดูแลตนเองและสมาชิกของครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียน

2. แสดงพฤติกรรมถึงการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว
เรื่อง การปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 27 ส.ค. 62 (มีใบงาน ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน