การวางแผนครอบครัว 20 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การปฏิบัติตนในการวางแผนครอบครัว

- ให้ความสำคัญและบอกวิธีการวางแผนครอบครัว ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเลือกในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายวิธีการวางแผนครอบครัวได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลความสำคัญของการวางแผนครอบครัวได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

3. เห็นความสำคัญของการวางแผนอนามัยแม่และเด็ก

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (โปสเตอร์)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง การวางแผนครอบครัว
เรื่อง การวางแผนครอบครัว 20 ส.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน