วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 13 ส.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็กอย่างมีเหตุผลจากข้อเท็จจริง 

- ผลได้ผลเสียที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็กได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

สังเคราะห์องค์ความรู้อนามัยของแม่ส่งผลกระทบถึงลูกทั้งกาย จิตใจ  อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

3. เห็นคุณค่าตระหนักและความสำคัญของวิธีดูแลอนามัยแม่และเด็ก

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลอนามัยแม่และเด็ก 13 ส.ค. 62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน