ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ 6 ส.ค. 62 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- ความสำคัญของอนามัยเจริญพันธุ์ 

- องค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธุ์ 

- สิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 

- อนามัยของแม่ส่งผลกระทบถึงลูกทั้งทั้งกาย จิตใจ  อารมณ์

- สามารถปฏิบัติอนามัยแม่และเด็กได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายความสำคัญของอนามัยแม่และเด็กได้

2. บอกองค์ประกอบของอนามัยแม่และเด็กได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

สังเคราะห์องค์ความรู้อนามัยของแม่ส่งผลกระทบถึงลูกทั้งกาย จิตใจ  อารมณ์ สติปัญญาและสังคม

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

3. เห็นความสำคัญอนามัยแม่และเด็ก

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. สังเกตพฤติกรรม

3. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงานจากการสรุป

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย อนามัยแม่และเด็ก
ชั่วโมง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์
เรื่อง ความสำคัญและองค์ประกอบของอนามัยเจริญพันธ์ 6 ส.ค. 62 (มีใบงาน, ใบความรู้ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน