เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 9 ก.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการของตนเองต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายวิธีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นำเสนอวิธีการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้

2. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

3. แสดงพฤติกรรมมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงานจากการสรุป

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
เรื่อง เสนอวิธีการปฏิบัติตนต่อความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 9 ก.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน