สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                 สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และความมีวุฒิภาวะ การแสดงออกและพฤติกรรมทางเพศที่มีความเหมาะสม ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรมประจำใจ การสร้างและการรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลในสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงานจากการสรุป

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น
เรื่อง สิ่งที่สังคมคาดหวังที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น 2 ก.ค. 62 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน