นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 18 มิ.ย. 62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหมาะสมกับวัย มีผลต่อการเจริญเติบโต สารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวัน และรายการอาหารที่ได้กับเกณฑ์  สูงกว่าเกณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายคุณค่าของอาหารในรายการอาหารแต่ละสัปดาห์ได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นำเสนอรายการอาหารจำนวน 1 สัปดาห์ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. แสดงพฤติกรรมการมีวินัย

2. แสดงพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน

3. แสดงพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

วิธีการ

1. ตรวจคำตอบ

2. ตรวจผลงาน (ใบงาน)

3. สังเกตพฤติกรรม

4. ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. มิติคุณภาพการประเมินชิ้นงาน (รูบิค)

2. แบบสังเกต (รูบิค)

เกณฑ์

ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย พัฒนาการของวัยรุ่นและความคาดหวังของสังคม
ชั่วโมง นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย
เรื่อง นำเสนอรายการอาหารที่เหมาะสมตามวัย 18 มิ.ย. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน
ครูผู้สอน ครูสมศักดิ์ ทองเงิน