My Favorite Song (1) วันที่ 31 พ.ค.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  คำศัพท์เกี่ยวกับบทเพลงที่ชื่นชอบ ระบุประโยคข้อความที่ฟังจากบทเพลง ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ฟังพูดบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถเขียนประโยคโดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

2.สามารถระบุประโยค/ข้อความที่ฟังได้ถูกต้อง

3.พูดบรรยายความรู้สึกหรือความคิดเห็น เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรมทดสอบความเข้าใจในการฟัง การพูด-ถามตอบ

2.สังเกตการทำงานกลุ่ม

3.ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 8.1, 8.2, 8.3

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
ชั่วโมง My Favorite Song
เรื่อง My Favorite Song (1) วันที่ 31 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก