Job Advertisement วันที่ 29 พ.ค.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์เกี่ยวกับโฆษณาประกาศรับสมัครงานและการอ่านประกาศโฆษณารับสมัครงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับโฆษณาประกาศรับสมัครงานได้    

2.สามารถอ่านประกาศโฆษณารับสมัครงานแล้วสามารถบอกรายละเอียดของสิ่งที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ 

2.ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 4.1 และ 4.2

3.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Job Advertisement
เรื่อง Job Advertisement วันที่ 29 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก