Job Application วันที่ 24 พ.ค.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์ สำนวน ประโยค ข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในใบสมัครงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถบอกความหมายคำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับใบสมัครงานได้     

2.สามารถกรอกข้อมูลตัวเองลงใบสมัครงานอย่างง่ายได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ 

2.ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 5.1 และ5.2

3.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Job Application
เรื่อง Job Application วันที่ 24 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก