Occupations วันที่ 23 พ.ค.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์เกี่ยวกับชื่ออาชีพต่าง ๆ สถานที่ประกอบอาชีพ การถามตอบเกี่ยวกับอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต  การใช้ภาษาในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายคำศัพท์ สำนวน ประโยคและข้อความสั้นๆ เกี่ยวกับอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคตได้ 

2.สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพได้

 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ

2. ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 4.1 และ 4.2

3.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Occupations
เรื่อง Occupations วันที่ 23 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก