Interesting Courses วันที่ 17 พ.ค.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สำนวนประโยคในการบอกรายละเอียดของคอร์สเรียนพิเศษต่าง   If I want to be a singer, I will take a singing course. I can learn how to sing

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สำนวนประโยคในการบอกรายละเอียดของคอร์สเรียนพิเศษต่าง ๆ  ได้

2.สนทนาถาม - ตอบเกี่ยวกับคอร์สเรียนพิเศษโดยใช้โครงสร้างประโยคตามที่เรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตจากความถูกต้องในการออกเสียงประโยคสังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ 

2.ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 2

3.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Interesting Courses
เรื่อง Interesting Courses วันที่ 17 พ.ค.62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก