พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป วันที่ 28 ส.ค.62 (มีใบงานและสื่อวีดิโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   สภาพทางภูมิศาสตร์ตลอดจนพัฒนาการและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ  ที่ต่างกัน เป็นผลทำให้สภาพสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบทางการเมืองการปกครองมีความแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 4.1 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป

2.วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของยุโรป

3.นำเสนอและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจของยุโรป

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั่วโมง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป วันที่ 28 ส.ค.62 (มีใบงานและวีดิโอ)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น