พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป วันที่ 21 ส.ค.62 (มีบัตรคำและสื่อวีดิโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สภาพทางภูมิศาสตร์ตลอดจนพัฒนาการและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ  ที่ต่างกัน เป็นผลทำให้สภาพสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบทางการเมืองการปกครองมีความแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.3/1 อธิบายพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกโดยสังเขป

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรปตามลำดับเวลา

2. วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญและเรียงลำดับเหตุการณ์ตามช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

3. นำเสนอและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของยุโรปได้อย่างเป็นระบบและน่าสนใจ

4. บอกประโยชน์ของการศึกษาพัฒนาการของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมทวีปยุโรป

การวัดผลและประเมินผล

  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
ชั่วโมง พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป
เรื่อง พัฒนาการทางสังคมของทวีปยุโรป วันที่ 21 ส.ค.62 (มีบัตรคำและวีดิโอ)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น