ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ วันที่ 5 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตนเอง และประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเองทำให้การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ มีเหตุผลและมีความน่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

2. ประยุกต์ใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

3. เห็นความสำคัญของแต่ละขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ วันที่ 5 มิ.ย.62 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น